NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat kan een uitzendkracht doen in geval van discriminatie?

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan, dat staat onder andere in de Grondwet.

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd.

Bovendien mag een werkgever geen onderscheid maken op grond van arbeidsduur (voltijd- of deeltijdwerk) en op grond van het soort contract (tijdelijk of vast) tenzij daar een objectieve rechtvaardiging voor is te geven.

Misstand indienen of laten beoordelen

Wil een uitzendkracht een discriminatieklacht indienen, omdat hij/zij een sterk vermoeden heeft dat hij/zij gediscrimineerd wordt? Dan kan de misstand gelijk bij het College voor de Rechten van de Mens ingediend te worden.
Een uitzendkracht kan ook eventueel een verzoek bij het College indienen voor een officieel oordeel van de klacht. Het College beoordeelt dan of de wet is overtreden. Anders gezegd: aan de hand van de wetgeving over gelijke behandeling wordt beoordeeld of de discriminatieklacht gegrond is.

Een uitzendkracht kan ook:
1. een klacht indienen bij de organisatie door wie hij/zij zich gediscrimineerd voelt;
2. een melding of aangifte doen bij de politie.

Het nut van een officieel oordeel van het College

Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat het College geen straffen of maatregelen kan opleggen als het oordeel luidt: discriminatie.
Toch heeft een oordeel vaak effect. In ongeveer 80% van de gevallen onderneemt de verweerder actie. Een leidinggevende biedt bijvoorbeeld excuus aan of het beleid van de organisatie wordt aangepast.
Oordelen worden bovendien altijd openbaar gemaakt op de website van het College, waarbij de naam van de organisatie openbaar wordt gemaakt. De namen van privépersonen worden niet bekend gemaakt.

Discriminatieklacht bij het College voor de Rechten van de Mens in beeld

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Overig- niet in de CAO geregeld