NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Wat als een uitzendkracht ziek wordt en verblijft in buitenland?

Uitzendkrachten zijn vaak arbeidsmigranten die slechts een deel van het jaar in Nederland verblijven om werk te verrichten. Als zij in hun woonland zijn, kan het gebeuren dat deze uitzendkrachten ziek worden waardoor ze hun werk in Nederland (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren.  De Europese coördinatieverordening van de sociale zekerheidsstelsels (nr 883/2004) geeft, naast de Nederlandse wetgeving, voorschriften die gevolgd moeten worden in een dergelijke situatie.

De belangrijkste voorschriften en regels zijn hieronder opgesomd:

  • Werknemers die in Nederland werkzaam zijn, maken bij ziekte aanspraak  op 104-weken loondoorbetaling van de Nederlandse werkgever.
  • De controle op het bestaan van ziekte en de vermoedelijke duur ervan dient te worden uitgevoerd door de (behandeld) arts van de werknemer in de woonplaats (woonland). 
  • Indien deze arts geen bewijs van arbeidsongeschiktheid afgeeft, dan dient de werknemer voor zon bewijs aan te kloppen bij een arts van de sociale zekerheidsinstelling in zijn  woonplaats.  
  • Het bewijs van de arbeidsongeschiktheid moet vervolgens aan de werkgever worden overlegd.  
  •  De werkgever mag bij uitzondering de werknemer door een arts van zijn eigen keuze te laten onderzoeken. De werkgever kan de werknemer door eigen gekozen Nederlandse arts laten onderzoeken of een  arts in het woonland van de werknemer inschakelen om de arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemer  vast te laten stellen. 
  • De werkgever kan alleen van de werknemer verlangen zich in Nederland te laten beoordelen als hij in staat is naar Nederland te reizen zonder dat dit zijn gezondheid schaadt. De reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de werkgever. 
  • Als de werknemer nalaat zich te laten controleren door een arts of een sociale zekerheidsinstelling  in het woonland of hij medisch in staat is om terug te keren naar het werkland, dan bestaat er naar Nederlands recht een grond om het loon op te schorten.
     

Bron: De Europese coördinatieverordening nr 883/2004 

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Overig- niet in de CAO geregeld