NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Tussen de werkgeversorganisaties ABU en NBBU en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Er is een ABU-CAO en een NBBU-CAO, die inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn. De CAO die de ABU met de vakbonden heeft gesloten, is ingegaan op 17 november 2021, de CAO die de NBBU heeft gesloten, is ingegaan op 1 januari 2022. De nieuwe CAO-teksten zijn inmiddels beschikbaar en te raadplegen op de website van de ABU en de NBBU. Op deze pagina treft u de belangrijkste afgesproken wijzigingen voor 2022 aan. In 2023 zullen nog enkele wijzigingen volgen. U treft de belangrijkste afgesproken wijzigingen voor 2023 eveneens op deze pagina aan.

Vanaf 17 november 2021

Bij onwerkbaar weer behoudt de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting en een vaste arbeidsomvang recht op loon.

Vanaf 1 januari 2022

Pensioen

 • De wachttermijn is teruggebracht van 26 weken naar maximaal 8 gewerkte weken bij een uitzendwerkgever.
 • De pensioengrondslag is vergroot; de pensioenopbouw vindt plaats over een groter deel van het inkomen.

Arbeidsmigranten

 • Inkomensgarantie ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken en zijn geworven buiten Nederland. De inkomensgarantie geldt voor een periode van 2 maanden. Als de uitzendovereenkomst is gesloten voor een termijn korter dan 2 maanden én dit is vooraf in het thuisland afgesproken (de uitzendkracht weet dan dus waar hij aan toe is voordat hij naar Nederland komt), dan wordt de garantietermijn naar rato verkort.
 • Het recht op inkomensgarantie vervalt als binnen twee weken na aanvang van het werk blijkt dat de uitzendkracht niet goed functioneert of verwijtbaar handelt. In dat geval wordt de arbeidsmigrant wel beschermd met een thuiskomstgarantie, de mogelijkheid om nog 5 aaneengesloten nachten in de huisvesting van de uitzendwerkgever te verblijven en kwijtschelding van eventuele opstaande schulden (t.a.v. gemaakte kosten voor vervoer van thuisland-Nederland of woon-werkverkeer, huisvesting, zorgverzekering)
 • De uitzendwerkgever maakt voorafgaand aan de komst naar Nederland duidelijke afspraken met de arbeidsmigrant in de uitzendovereenkomst.
 • Na het einde van de uitzendovereenkomst krijgt de uitzendkracht een termijn van 4 weken om de huisvesting die hij huurt van de werkgever te verlaten. De uitzendkracht betaalt de huurprijs die hij maximaal heeft moeten betalen tijdens het dienstverband.

Vanaf 3 januari 2022

Inlenersbeloning

 • De inlenersbeloning is uitgebreid met eenmalige uitkeringen. Periodiek repeterende uitkeringen, zoals de eindejaarsuitkering vallen hier niet onder.
 • Naast de kostenvergoedingen zijn ook thuiswerkvergoedingen onderdeel van de inlenerbeloning geworden (ongeacht of de uitzendonderneming deze belastingvrij kan uitkeren).
 • Het geldende periodeloon in de schaal valt onder de inlenersbeloning. Opleiding en werkervaring moeten, als het bij de opdrachtgever beleid is dit mee te wegen bij de inschaling, ook voor de uitzendkracht meewegen.
 • Toeslagen voor onregelmatig werk of werken onder fysiek zware omstandigheden zijn onderdeel van de inlenersbeloning.
 • Voor initiële loonsverhogingen geldt dat deze vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever moeten worden toegekend.

Rechtspositie

 • Fase A is van 78 weken verkort naar 52 gewerkte weken.
 • Fase B is verkort naar 3 jaar en/of max. 6 contracten (was 4 jaar).
 • Let op: er gelden overgangsregelingen voor uitzendkrachten die voor 2022 in dienst zijn gekomen bij een uitzendwerkgever.

Vanaf 1 april 2022 (streefdatum)

 • CAO-partijen zullen zich aansluiten bij Stichting Private Aanvulling WW (deze stichting compenseert de wettelijke verkorting van de WW-uitkering). De uitzendwerkgevers moeten vervolgens de werknemerspremie voor de aanvulling voldoen, zodat uitzendkrachten na afloop van hun WW-rechten recht hebben op aanvulling vanuit deze stichting.

Vanaf 2 januari 2023

Inlenersbeloning

 • De inlenersbeloning wordt uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.

Rechtspositie

 • Onder gewerkte weken zullen vanaf 2023 ook worden begrepen de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt.
 • De overgangsregelingen zoals die in 2022 nog gelden voor contracten die voor 1 januari 2022 zijn ingegaan, gelden niet meer. Voor fase A geldt dan voor alle uitzendkrachten de periode van 52 weken. Fase B zal vanaf dan ook voor alle uitzendkrachten 3 jaar duren. Uitzondering: Een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B aangegaan vóór 17 november 2021 met een einddatum op of na 2 januari 2023 mag worden uitgediend in fase B mits deze de maximale termijn van 4 jaar niet overschrijdt.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen CAO