NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Moet een feestdag worden doorbetaald?

Een uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt. Voorwaarde is dat het moet gaan om een erkende feestdag , voor zover deze niet valt op zaterdag en/of zondag.

Wijze van uitbetalen feestdag:
Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding: het uitzendbureau kan kiezen tussen uitbetaling van de feestdag ten laste van de reservering of loondoorbetaling van het feitelijk loon.
Bij een detacheringsovereenkomst/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd: het uitzendbureau betaalt het loon door.

Let op!
Als uit de uitzendovereenkomst niet duidelijk blijkt of de dag waarop de feestdag valt als vaste werkdag is aan te merken, wordt gekeken of sprake is van een bestendig arbeidspatroon.
Er is in ieder geval sprake van een bestendig arbeidspatroon als de uitzendkracht in een periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd is geweest of heeft gewerkt.

Erkende feestdagen
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren.

Feitelijk loon
Het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Bron:
ABU Artikel 58

Let op!!! Koningsdag op zaterdag in 2019

Heeft u niet gewerkt: 
• Artikel 58 ABU cao en Artikel 26 lid 3 NBBU cao bepalen dat feestdagen die op zaterdag vallen geen erkende feestdagen zijn, dus uitzendkracht ontvangt geen loon/aanvulling.

Heeft u wel gewerkt:
• Inlenersbeloning/Loonverhoudingsvoorschrift van toepassing – Artikel 22 ABU cao en artikel 22 lid 2 NBBU cao – dezelfde feestdagtoeslagen als bij de opdrachtgever 
• ABU beloning van toepassing- Artikel 36 ABU cao – minimaal 200% en maximaal 300% loon.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Werken en vrij