NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Mag een uitzendovereenkomst tussentijds worden opgezegd?

Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding mag tussentijds en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel uitzendkracht als uitzendbureau. Met betrekking tot een detacheringsovereenkomst(ABU-CAO) en uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd (NBBU-CAO) zijn er wel verschillen.

ABU-CAO
Een detacheringsovereenkomst mag altijd tussentijds en met inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd, tenzij tussentijdse opzegging uitdrukkelijk is uitgesloten. Voor deze uitsluiting geldt de voorwaarde dat de uitzendovereenkomst voor minimaal 3 maanden moet zijn aangegaan. Tussentijdse opzegging door de werkgever moet rechtsgeldig  plaatsvinden.

NBBU-CAO
Een uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd mag niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit in de uitzendovereenkomst is opgenomen. Tussentijdse opzegging door de werkgever moet rechtsgeldig  plaatsvinden.

Rechtsgeldig
Met instemming van UWV Werkbedrijf.

Bron:
ABU-CAO Artikel 15
NBBU-CAO Artikel 14 lid 3b en Bijlage 9

Ben je geholpen met dit antwoord?

Categorieën Vragen Contracten