NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft een uitzendkracht recht op een transitievergoeding als zijn contract eindigt?

Iedere werknemer, dus ook een uitzendkracht, waarvan de arbeidsovereenkomst door of vanwege de werkgever wordt beëindigd heeft recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om te helpen bij de overstap naar ander werk. Sinds 1 januari 2020 heeft iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Beëindiging door of vanwege de werkgever

Hiervan is sprake als:

  • De werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt;
  • De rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op verzoek van de werkgever;
  • De werkgever de arbeidsovereenkomst niet verlengd of voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst een nieuwe overeenkomst is aangegaan die ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden;
  • Bij initiatief van de werknemer tot beëindiging als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De werkgever is het uitzendbureau. Op het uitzendbureau rust dus de verplichting de transitievergoeding te betalen.

Voorbeeld:

De werkgever besluit een contract niet te verlengen, omdat er geen werk meer is of omdat hij niet tevreden is met de werknemer.
Of:
De arbeidsovereenkomst eindigt door gebruik van het uitzendbeding.

Hoogte van de transitievergoeding

Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer bij beëindiging zoals hierboven beschreven recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal gewerkte maanden/jaren en de hoogte van het (gemiddelde) salaris.

Wanneer moet de vergoeding worden uitgekeerd?

Als het contract is beëindigd voor of door de werkgever, moet de transitievergoeding binnen één maand na het einde van de contract worden uitgekeerd. Gaat de werkgever niet over tot het betalen van de uitkering dan heeft een werknemer binnen drie maanden na de einddatum van het contract de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. (Voor meer informatie of juridische bijstand: Juridisch Loket)

Uitzonderingen

Werknemers die bij het einde van het dienstverband nog geen 18 jaar zijn en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt, hebben geen recht op een transitievergoeding.

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt dat ook zij geen recht hebben op een transitievergoeding.

Ben je geholpen met dit antwoord?

Niet geholpen?

Bel onze Helpdesk op 0800-7008 of stuur een e-mail.

Categorieën Vragen Overig- niet in de CAO geregeld