NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Arrest

SNCU vs Uitzendbureau F. Akkabi B.V.

17 Feb 2015

In deze zaak heeft de SNCU hoger beroep ingesteld tegen het eerder gewezen vonnis van de kantonrechter, waarin alle vorderingen van de SNCU zijn afgewezen.

De feiten

De kantonrechter oordeelde o.a. dat het uitzendbureau op 1 januari 2009 haar activiteiten heeft beëindigd en dat daarmee de SNCU geen belang zou hebben bij haar vordering tot naleving van de cao’s op straffe van een dwangsom. Daarnaast verbaasde de kantonrechter zich over het feit dat een aantal werknemers uit dienst is gegaan voor 1 juli 2007 (aanvang controleperiode) en dat dit gegeven geen invloed heeft op de berekening van de indicatieve materiële schadelast. Echter, blijkens de controlerapportage en ook de verzamelloonstaten zijn alle steekproefwerknemers pas uit dienst gegaan in 2008 volgens de SNCU. Daarnaast heeft de kantonrechter bij de beoordeling ook het principe van extrapolatie miskend. Mede om deze redenen is de SNCU tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gegaan. In de hoger beroep procedure is het hof van oordeel dat de wijze waarop de SNCU de materiële benadeling heeft berekend voldoende inzichtelijk en overtuigend is en gaat uit van het gevorderde bedrag. Ook heeft de SNCU voldoende onderbouwd dat zij op grond van de cao’s en de reglementen gerechtigd is zowel de forfaitaire schadevergoeding als de aanvullende schadevergoeding op te leggen. Het uitzendbureau heeft zich verder ook beroepen op verjaring van de vorderingen, alsmede de hoogte van het vastgestelde bedrag aan materiële benadeling. Het hof volgt in deze het standpunt van de SNCU. Al met al, de grieven van de SNCU slagen met als gevolg dat de vorderingen van de SNCU door het Hof alsnog worden toegewezen. Daarmee is het bestreden vonnis vernietigd. Als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeelt het Hof Uitzendbureau F. Akkabi B.V. tot:

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten