NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Arrest

Bestuurders van PBC Techniek B.V. vs. SNCU

21 Jun 2022

De feiten

In deze zaak heeft Gerechtshof Amsterdam het vonnis van de rechtbank van 16 oktober 2019 (SNCU vs PBC Techniek B.V. en gedaagde 2) bekrachtigt. De rechtbank stelde de SNCU in het gelijk door te oordelen dat de bestuurders van PBC Techniek B.V. tot nabetaling van € 54.241,- aan (ex) uitzendkrachten moesten overgaan en zij aan de SNCU een schadevergoeding van € 58.528,- verschuldigd waren. De bestuurders, Nieuw Effect B.V. en een natuurlijke persoon, hebben tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.

De eerste grief van Nieuw Effect c.s. was dat geen sprake was van onderbetaling en dat nabetaling niet aan de orde zou zijn, althans voor een lager bedrag. Dit zou blijken uit een tweetal rapporten van een consultancybureau. Het Hof oordeelt dat beide rapporten echter onvoldoende aanknopingspunten bieden. Daarnaast verwijt het Hof Nieuw Effect c.s. dat zij onvoldoende hebben aangetoond dat het rapport van controle instelling niet deugdelijk zou zijn, terwijl zij daar meermaals de gelegenheid voor heeft gekregen. Nieuw Effect c.s. heeft daarnaast ook de gelegenheid gekregen om deugdelijke tegenberekeningen te overleggen, maar heeft hier, ondanks de mededeling daartoe over te zullen gaan, geen gebruik van gemaakt.

In haar tweede grief voert Nieuw Effect c.s. aan dat sprake is geweest van overgang van de onderneming. Het Hof is van mening dat een eventuele overgang van onderneming onvoldoende is aangetoond.

Nieuw Effect c.s. stelt in haar derde grief dat geen sprake is van een ernstig persoonlijk verwijt aan de kant van de indirect bestuurders. Het Hof oordeelt dat daarvan wel sprake is. De bestuurders hadden al rekening moeten houden met een mogelijke materiele benadeling en schadevergoeding toen zij de allereerste brief van de SNCU ontvingen. Deze aanschrijving kon er immers toe leiden dat PBC Techniek B.V. tot nabetaling gehouden zou worden. De bestuurders hebben daarnaast via een boekhoudkundige exercitie het eigen vermogen van PBC Techniek B.V. gereduceerd tot nul. Het Hof vindt dat de bestuurders die overheveling van eigen vermogen naar een andere vennootschap (één van de aangesproken bestuurders) hadden moeten terugdraaien.

Het Hof overweegt vervolgens dat ook geen reden bestaat om de toegewezen bedragen aan aanvullende en forfaitaire schadevergoeding ad respectievelijk € 54.241,-- en € 58.528,-- te matigen. Het Hof overweegt dat beide vergoedingen gezien worden als een boete die slechts kan worden gematigd door een rechter indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Hiervan is geen sprake. Ten overvloede overweegt het Hof nog dat van goede trouw bij de bestuurders geen sprake is. PBC Techniek B.V. heeft niet meegewerkt aan het onderzoek en volstaan met beweringen die niet kloppen. Het Hof vindt dan ook dat zij de SNCU onnodig lang aan het lijntje heeft gehouden.

Lees hier

Download PDF
Vonnissen en arresten