NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

SNCU-onderzoek

Het doel van de door SNCU uitgevoerde onderzoeken is om na te gaan of de uitzendonderneming voldoet aan de bepalingen van cao’s, d.w.z. of uitzendkrachten krijgen waar ze recht op hebben. Indien uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is, is de uitzendonderneming verplicht de geconstateerde overtredingen te herstellen.

Houd er rekening mee dat een SNCU-onderzoek een langdurig proces is met verschillende stappen:

Stap 1: Besluit om een onderzoek te openen

De SNCU start onderzoeken, waaronder: op basis van ontvangen meldingen over mogelijke overtredingen. De SNCU garandeert alle melders volledige anonimiteit. De uitzendonderneming wordt nooit op de hoogte gesteld van de aanleiding voor het onderzoek. De SNCU ontvangt jaarlijks een groot aantal meldingen, maar kan een beperkt aantal onderzoeken starten. Daarom wordt prioriteit gegeven aan specifieke en gegronde klachten die wijzen op structureel wangedrag over een langere periode en waarbij meer medewerkers betrokken zijn. Weet dat de SNCU niet de individuele belangen van de  uitzendkracht behartigt. Betreft uw probleem een individueel geschil met de werkgever, dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

Stap 2: Gegevens opvragen bij het uitzendbureau

De eerste stap in het onderzoek is een aanvraag bij het uitzendbureau voor basisgegevens over de HR- en salarisadministratie: SNCU vraagt inzage in loonstroken, arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes etc. Op basis van deze gegevens kan de SNCU vaststellen of de uitzendonderneming de bepalingen van de cao naleeft. De onderzoeken van de SNCU beperken zich tot administratieve audits van de afgelopen twee jaar. Het heeft dus geen zin om verouderde zaken aan ons te melden. U heeft daarentegen recht op financiële vorderingen op de werkgever voor een periode die veel langer is dan de afgelopen twee jaar. In dergelijke gevallen raden wij u aan om uw rechten altijd zelf te doen gelden.

Fase 3: Inspectie bij de uitzendonderneming

Als de SNCU in de tweede fase afwijkingen in de personeels- en salarisadministratie constateert die wijzen op niet-naleving van de cao, zal de SNCU opdracht geven tot een uitgebreide inspectie. Deze keuringen worden uitgevoerd door de met ons samenwerkende kantoren, gespecialiseerd in bedrijfsadministratieve keuringen. Een dergelijk onderzoek vindt plaats in de uitzendonderneming zelf.

Fase 4: Oproep tot herstel CAO-overtredingen

Na voltooiing van de uitgebreide controle ontvangt de SNCU een rapport met het volgende:

  • Of de uitzendonderneming voldoet aan alle bepalingen van de cao;
  • Als de uitzendonderneming niet voldoet, of de geconstateerde overtredingen van administratieve of financiële aard zijn;
  • Voor welk bedrag (geschat, tijdens de controleperiode) zijn de overtredingen van financiële aard geconstateerd.

Als overtredingen worden geconstateerd, verplicht SNCU het bureau om te verklaren dat:

  • Het alle overtredingen zal herstellen;
  • Zij zal meewerken aan de her inspectie om te verifiëren of de overtredingen daadwerkelijk zijn hersteld;
  • Zij zal zich voortaan aan alle bepalingen van de cao houden.

Indien uit de inspectie blijkt dat de uitzendkracht financiële schade heeft geleden, zal de uitzendonderneming tevens moeten verklaren dat deze overtredingen voor de inspectieperiode (2 jaar) met terugwerkende kracht worden hersteld. De SNCU stelt met de instantie een termijn vast waarbinnen zij de overtredingen moet verhelpen en documenteert dit vervolgens aan de SNCU. Als u uitzendkracht bent en uw werkgever, dus de uitzendonderneming, u niet alle verschuldigde bedragen heeft betaald, kunt u gedurende deze periode aanspraak maken op een eventueel openstaand loon.

Fase 5: Hercontrole

Het doel van de hercontrole is om vast te stellen of de uitzendonderneming de overtredingen heeft gecorrigeerd. De SNCU controleert onder meer of financieel achtergestelde uitzendkrachten achterstallig loon hebben ontvangen. Als de overtredingen volledig zijn gecorrigeerd, wordt het onderzoek gesloten.  Weet dat SNCU controle geen individuele uitkomsten weergeeft. De financiële benadeling van alle medewerkers worden geschat op basis van een statistische steekproef. Evenzo wordt de financiële vergoeding voor benadeelde uitzendkrachten beoordeeld. Als u niet gedekt bent door deze vergoeding, neem dan contact op met uw bureau en claim zelf uw rechten.

Gevolgen van niet-meewerken aan een SNCU-onderzoek

In elke fase van het onderzoek kan het voorkomen dat de uitzendonderneming weigert mee te werken. In dit geval neemt de SNCU serieuze stappen. Dit betekent onder meer dat:

  • De naam van de uitzendonderneming wordt overgedragen aan het SNA dat de uitzendbranche certificeert, wat kan leiden tot verlies van het certificaat. Het kwijtraken van het certificaat is een zware straf voor de uitzendonderneming met ernstige gevolgen. Sommige opdrachtgevers willen niet samenwerken met instanties zonder certificaten;
  • Een boete wordt opgelegd tot een bedrag van maximaal € 100.000;
  • De SNCU start een juridische procedure die kan leiden tot een gerechtelijke procedure, waarbij de uiteindelijke uitspraak voor publicatie naar de media wordt doorgestuurd.