NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Dochodzenia CAO

Celem prowadzonych przez SNCU dochodzeń jest sprawdzenie, czy agencja pracy tymczasowej przestrzega postanowień układów zbiorowych pracy, a więc m.in. czy pracownicy tymczasowi otrzymują to, do czego mają prawo. Jeżeli dochodzenie to wykaże, że tak się nie dzieje, to agencja pracy zostaje zobowiązana do naprawienia stwierdzonych naruszeń.

Bądź świadom tego, ze dochodzenia SNCU to długotrwały proces składający się z różnych etapów:

Etap 1: Decyzja o wszczęciu dochodzenia

SNCU wszczyna dochodzenia m.in. w oparciu o otrzymane skargi w sprawie ewentualnych naruszeń. SNCU gwarantuje wszystkim zgłaszającym skargi pełną anonimowość. Agencja pracy tymczasowej nigdy nie jest informowana o przyczynach wszczęcia dochodzenia. SNCU otrzymuje rocznie dużą ilość skarg, ale jest w stanie rozpocząć ograniczoną ilość dochodzeń. Dlatego pierwszeństwo mają skargi konkretne i uzasadnione, które wskazują na strukturalne wykroczenia w dłuższym okresie czasu oraz dotyczące większej liczby pracowników. Pamiętaj, że SNCU nie reprezentuje interesów pracowników w zakresie indywidualnym. W przypadku, gdy problem Twój dotyczy indywidualnego sporu z pracodawcą to skarga Twoja nie zostanie przyjęta.

Etap 2: Uzyskanie danych od agencji pracy tymczasowej

Pierwszym krokiem dochodzenia jest wniosek do agencji pracy tymczasowej o podstawowe dane dotyczące administracji kadrowo-płacowej: SNCU prosi o wgląd do odcinków wypłat, umów o pracę, dowodów wypłat etc. Na podstawie tych informacji SNCU jest w stanie stwierdzić, czy agencja pracy tymczasowej przestrzega postanowień cao. SNCU ogranicza się w swoich dochodzeniach do kontroli administracji z ostatnich dwóch lat. Nie ma więc sensu zgłaszanie nam przedawnionych spraw. Wy Państwo natomiast macie prawo do roszczeń finansowych względem pracodawcy obejmujących okres znacznie dłuższy niż ostatnie dwa lata. Radzimy w takich przypadkach zawsze samemu dochodzić swoich praw.

Etap 3: Kontrola w siedzibie agencji pracy tymczasowej

Jeżeli podczas etapu drugiego SNCU znajdzie w administracji kadrowo-płacowej nieścisłości sugerujące nieprzestrzeganie cao, to SNCU zleca kontrolę rozszerzoną. Kontrole te wykonywane są przez współpracujące z nami biura specjalizujące się w kontrolach administracji przedsiębiorstw. Kontrola taka ma miejsce w siedzibie agencji pracy tymczasowej.

Etap 4: Wezwanie do naprawienia naruszeń CAO

Po zakończeniu kontroli rozszerzonej SNCU otrzymuje sprawozdanie, z którego wynika:

  • Czy agencja pracy tymczasowej przestrzega wszystkich postanowień cao;
  • Jeżeli agencja nie przestrzega postanowień, to czy stwierdzone naruszenia są natury administracyjnej czy finansowej;
  • Na jaką kwotę (szacunkowo, w okresie kontrolnym) stwierdzono naruszenia natury finansowej.

W przypadku stwierdzenia naruszeń SNCU zobowiązuje agencję do złożenia oświadczenia, że:

  • naprawi ona wszystkie naruszenia;
  • udzieli współpracy podczas ponownej kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy faktycznie naruszenia te zostały skorygowane;
  • będzie ona odtąd przestrzegała wszystkich postanowień cao.

W przypadku, gdy kontrola wykazała, że pracownicy tymczasowi ponieśli szkody finansowe, agencja pracy tymczasowej będzie musiała także oświadczyć, że naruszenia te zostaną skorygowane z mocą wsteczna za okres kontrolny (2 lata). SNCU ustala z taką agencją termin, przed upływem którego musi ona naruszenia te naprawić, a następnie udokumentować ten fakt przed SNCU. Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym i Twój pracodawca, tzn. agencja pracy tymczasowej nie wypłaciła Ci wszystkich należności to możesz w tym okresie wystąpić z roszczeniem wypłaty zaległego wynagrodzenia.

Etap 5: Ponowna kontrola

Ponowna kontrola ma na celu ustalenia, czy agencja pracy tymczasowej naprawiła naruszenia. SNCU kontroluje miedzy innymi, czy pokrzywdzeni finansowo pracownicy tymczasowi otrzymali zalegle pobory. W przypadku pełnego skorygowania naruszeń dochodzenie zostanie zamknięte. Pamiętaj, że kontrola SNCU nie obejmuje jednostek. Na bazie próby statystycznej oszacowane zostają straty finansowe wszystkich pracowników. Tak samo szacunkowo badana jest rekompensata finansowa w stosunku do poszkodowanych pracowników tymczasowych. Jeżeli nie zostałeś objęty tą rekompensatą to zgłoś się do Twojej agencj i sam dochodź swoich praw.

Skutki odmowy współpracy przy dochodzeniu SNCU

Podczas każdego etapu dochodzenia może się zdarzyć, że agencja pracy tymczasowej odmówi udzielenia współpracy. W takim przypadku SNCU podejmuje poważne kroki. Oznacza to m.in, że:

  • nazwa agencji pracy tymczasowej zostanie przekazana organizacji SNA, która zajmuje się wydawaniem certyfikatów w branży pracy tymczasowej, co prowadzić może do utraty certyfikatu. Utrata certyfikatu będzie surową karą dla agencji pracy tymczasowej z poważnymi konsekwencjami. Część zleceniodawców nie chce bowiem współpracować z agencjami bez certyfikatów;
  • zasądzone zostaje odszkodowanie w wysokości do maximum 100 000 euro;
  • SNCU wszczyna procedurę prawną, która może skutkować wystąpieniem do sądu, przy czym ewentualny wyrok zostanie przekazany mediom do publikacji.