NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Samenwerkingen

De SNCU is van mening dat handhaving van de regels het meest effectief is als men met elkaar samenwerkt. Alleen door intensieve onderlinge samenwerking en informatieuitwisseling tussen handhavingsorganisaties, kan een sluitende aanpak van eventuele misstanden worden gerealiseerd. De afgelopen jaren heeft de SNCU een groot netwerk aan samenwerkingsrelaties opgebouwd.

Belastingdienst

Meldingen van CAO-afwijkingen houden vaak verband met de belastingwetgeving. Daarom wordt samengewerkt met de Belastingdienst. De SNCU geeft ontvangen meldingen bijvoorbeeld door aan deze samenwerkingspartner.


EMM (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel)

De SNCU wisselt sinds 2011 gegevens uit met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) als er aanwijzingen zijn voor mensenhandel in relatie tot arbeidsuitbuiting. Het EMM kan besluiten bestuurders van een uitzendbureau strafrechtelijk te vervolgen. De samenwerking is bekrachtigd met een convenant.


FairWork

FairWork is een stichting die strijdt tegen moderne slavernij en fungeert als ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van arbeidsuitbuiting. De SNCU informeert FairWork over uitzend-CAO’s en verwijst slachtoffers van arbeidsuitbuiting door. FairWork meldt misstanden bij uitzendbureaus bij de SNCU.


Inspectie SZW

De samenwerking tussen de SNCU en de Inspectie SZW is gericht op uitwisseling van gegevens en meldingen. Deze samenwerking is complementair: de Inspectie SZW is gericht op handhaving van de algemene wet- en regelgeving, de SNCU spitst zich toe op CAO-voorschriften.


SFU

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) en de SNCU werken samen om de juiste toepassing van CAO’s en de juiste afdracht van premies aan sociaal fonds SFU te borgen en bevorderen. De gegevensuitwisseling zorgt voor extra efficiency in onderzoeken van de SNCU en ontlast uitzendorganisaties waar onderzoek wordt gedaan. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.


SNA

De Stichting Normering Arbeid (SNA) beheert het SNA-keurmerk, de nationale norm voor de uitzendbranche (vastgelegd in NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Sinds 2011 zorgen de SNCU en SNA voor gegevensuitwisseling. Dit stimuleert dat de juiste CAO’s worden toegepast en zorgt voor effectievere handhaving. De samenwerking is bekrachtigd met een convenant.


StiPP

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten. De SNCU voert voor het pensioenfonds handhavingscontroles uit naar aanleiding van meldingen en risicoanalyse. Sinds 2011 worden controles op naleving van de CAO en naleving van de StiPP-regeling gecombineerd uitgevoerd. Zo worden werkgevers zo min mogelijk belast.


TBBouw (Technisch Bureau Bouwnijverheid)

Het Technisch Bureau voor Bouwnijverheid (TBBouw) is het gezamenlijke secretariaat van de werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw. Sinds 2011 werken de sociale partners in de uitzendbranche en de bouwnijverheid samen aan de naleving van de CAO voor uitzendkrachten in de bouw. De gegevensuitwisseling hiervoor is vastgelegd in een convenant.


VNB

De VNB is een stichting die naleving van de CAO’s in de sector Transport en Logistiek bevordert. De SNCU en VNB hebben sinds 2016 afspraken over gegevensuitwisseling, gericht op naleving van de CAO. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.


Werkgeversorganisaties

Sinds de oprichting van de SNCU is er een samenwerking tussen de werkgeversorganisaties in de uitzendbranche, de ABU en de NBBU. De SNCU onderhoudt contacten met beide werkgeversorganisaties. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de SNCU.


Werknemersorganisaties

De SNCU onderhoudt contacten met alle  werknemersorganisaties en in het bestuur van de SNCU zijn er vier vertegenwoordigd: CNV Vakmensen, FNV, LBV en De Unie.

Wat doet de SNCU?