NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

28 feb 2017

Nieuws

SNCU Jaarbericht 2016

Verbeterde samenwerking en inzet van social media werken in de bevordering van de naleving van de cao’s in de uitzendbranche

Voorlichting

In 2016 is de website van de SNCU drastisch gemoderniseerd. Door laagdrempelig te zijn, met aanbod van Frequently Asked Questions is de voorlichting richting ondernemers en uitzendkrachten beter afgestemd op de informatiebehoeften. Het aantal bezoekers van de site is sindsdien fors toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar is ook het aantal via de nieuwe website ontvangen vragen over de CAO en meldingen over mogelijke niet naleving van de CAO verdubbeld. Door inhoudelijke analyse van de binnenkomende vragen en meldingen worden de onderwerpen op de website, waar nodig, aangepast om zo optimaal mogelijk in de informatiebehoefte van de doelgroepen te voorzien.

Er is een start gemaakt met de inzet van social media. Om de bekendheid van de dienstverlening van de SNCU onder de uitzendkrachten te verhogen is een voorlichtingscampagne via Facebook gevoerd. Facebook blijkt voor de SNCU een succesvol medium waarmee uitzendkrachten bereikt kunnen worden. Met een intensieve campagnevoering is de SNCU erin geslaagd een aanzienlijke groep actieve volgers op te bouwen, met name onder de Nederlandse en Poolse doelgroep.

Ook in 2016 zijn informatiebijeenkomsten voor uitzendbureaus georganiseerd. Daarin is stilgestaan bij de meest voorkomende cao-afwijkingen en hoe de uitzendondernemer deze kan voorkomen. In samenwerking met de Inspectie SZW is een studiemiddag georganiseerd waar samen met uitzendondernemers is besproken op welke effectieve wijze een schonere sector kan worden gecreëerd.

Handhaving

In 2016 zijn door de SNCU 350 nalevingsonderzoeken gestart. Door gerichtere controles is de vastgestelde benadeling naar verhouding hoger dan in voorgaande jaren. Door het grotere aantal meldingen en signalen van samenwerkingspartners is de SNCU in staat geweest haar capaciteit beter te richten op die onderdelen van de sector waar echt iets mis was.

Door toepassing van maatwerk in de lopende onderzoeken is de doorlooptijd van onderzoeken verder afgenomen. Dit is van groot belang omdat uitzendkrachten dan sneller nabetaald worden. Ook bij ondernemers waar kleine of administratieve afwijkingen zijn vastgesteld, worden de onderzoeken sneller afgewikkeld.

Verder was de SNCU in 2016 succesvol in de aanpak van malafide bestuurders. In een aantal vonnissen en arresten zijn bestuurders aansprakelijk gesteld voor het frustreren van het SNCU-onderzoek en het weigeren cao-afwijkingen te herstellen. Het overdragen van een vennootschap aan een katvanger die geen verhaal biedt of het uitschrijven van een vennootschap na turbo-liquidatie biedt op deze wijze geen gemakkelijke uitweg voor malafide bestuurders.

Vorig jaar is ook ervaring opgedaan met de aanpak van buitenlandse ondernemingen. Ondanks de bereikte resultaten, blijft de controleerbaarheid van de activiteiten van buitenlandse uitzenders op de Nederlandse markt een lastig vraagstuk. Discussie over de bevoegdheden van de SNCU en de werkingssfeer van de cao hebben lange doorlooptijden tot gevolg. SNCU benadrukt dat samenwerking op dit gebied met publieke handhavers in zowel Nederland als het buitenland van groot belang is.

Vooruitblik

In 2017 zal de SNCU, samen met publieke handhavers extra aandacht besteden aan gerichte aanpak van het deel van de sector met veel afwijkingen. Omdat de SNCU op het gebied van aanpak van vormen van malafiditeit, criminaliteit of grove misstanden geen bevoegdheden heeft, is samenwerking met de sector en publieke handhavers onontbeerlijk. Vooral als het gaat om opsporing van personen die verantwoordelijk zijn voor verdachte en malafide constructies. Deze relatief kleine groep heeft een groot effect op het beeld van de sector.

Nieuws en persberichten