NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Klachten

De Inspecteur CAO Uitzendkrachten tekent een integriteitsverklaring en voldoet aan een vastgesteld beroepsprofiel. Als u van mening bent dat een inspecteur niet handelt in overeenstemming met het beroepsprofiel of zijn/haar integriteit als inspecteur, dan kunt u een klacht indienen bij de vakexamencommissie. De commissie zal de klacht onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten kunnen worden ingediend via email: vakexamencommissie@sncu.nl.

Cursisten die klachten hebben over de opleiding worden verzocht zich te wenden tot de opleider ARTRA. De opleider is een zelfstandige organisatie met een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar dienstverlening. Indien u geen gehoor vindt bij uw opleider, kunt u daarvan melding maken bij de vakexamencommissie. Over alle klachten wordt in overleg getreden met de opleider.

Examenkandidaten die het oneens zijn met de examenuitslag kunnen bezwaar indienen bij de Associatie.

CAO-inspecteur