NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

Heeft u een opvraagbrief ontvangen?

Als u een opvraagbrief ontvangt, krijgt uw onderneming te maken met een CAO-onderzoek van de SNCU. In de brief wordt gevraagd uw medewerking te verlenen. Om te kunnen beoordelen of u de CAO voor Uitzendkrachten op de juiste wijze toepast, vragen wij om een deel uit uw loonadministratie te overleggen.

In de opvraagbrief vindt u een overzicht van de aan te leveren gegevens. Het is ook mogelijk dat gelijktijdig controlegegevens worden opgevraagd voor het onderzoek naar de naleving van de reglementen van het pensioenfonds StiPP (StiPP-onderzoek) . Daarover kunt u hier meer informatie vinden. De start van een CAO-onderzoek roept ongetwijfeld vragen bij u op. Onderstaand geven wij uitleg over veelgestelde vragen.

Waarom ik?

Waarom stelt de SNCU bij uw onderneming een onderzoek in? Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Er is een melding (of meerdere) gedaan over uw onderneming. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat de CAO mogelijk niet correct wordt toegepast.
 • Uw onderneming is geselecteerd op basis van risicoanalyse.
 • Een samenwerkingspartner van de SNCU heeft een verzoek ingediend om onderzoek te doen bij uw onderneming. In dat geval kan ook zonder voorafgaand vooronderzoek een controle op locatie bij uw onderneming plaatsvinden.

Geen verband met controles NEN en ABU/NBBU
Onderzoek van de SNCU staat los van controles die worden uitgevoerd vanwege het lidmaatschap van een brancheorganisatie (ABU of NBBU) en/of de NEN-certificering. Wij maken geen gebruik van de uitkomsten van die controles. Een controle van de SNCU is specifiek gericht op naleving van de CAO en herstel van afwijkingen.

Wat moet ik doen?

Lever alle opgevraagde gegevens aan, zoals genoemd in de opvraagbrief. Hierdoor kunnen wij beoordelen of de CAO goed is nageleefd.
Belangrijke aandachtspunten:

 • Zorg dat de gegevens volledig zijn.
 • Lever ze aan binnen de gestelde termijn.
 • Stuur geen originelen, maar kopieën.
 • Selecteer 10 verschillende uitzendkrachten die werkzaam zijn geweest in de aangegeven periode.
 • Lever per uitzendkracht een pakket aan met: contracten, uitzendbevestigingen, loonstroken, betaalbewijzen en werkbriefjes.
 • Als een geselecteerde uitzendkracht niet werkzaam is geweest in de week(en)van de opgevraagde periode, stuur dan ook de laatste loonstrook mee met de eindafrekening en het betaalbewijs.

Bent u van mening dat u opgevraagde gegevens niet kunt aanleveren (omdat uw onderneming niet actief was in de genoemde periode, geen uitzendactiviteiten verricht of niet valt onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten), lever dan bewijzen aan die dit standpunt onderbouwen.

U kunt er volledig op vertrouwen dat door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld door de SNCU.

Wat kan ik verwachten?

De door u aangeleverde gegevens worden beoordeeld door de SNCU. U wordt per brief geïnformeerd over de uitkomsten. Mogelijke uitkomsten zijn:

 • Vaststelling Geen gegrond vermoeden:
  de beoordeling wijst uit dat u de CAO op de juiste wijze naleeft. Wij zien geen aanleiding voor nader onderzoek en sluiten het dossier.
 • Vaststelling Gegrond vermoeden:
  er zijn mogelijk CAO-afwijkingen. Dit willen wij verder onderzoeken. Daarom gaan wij over tot een controle bij u op locatie.
 • Als duidelijk geringe afwijkingen zijn vastgesteld, kan de SNCU direct een herstelverplichting opleggen (zonder controle op locatie).

Wat als ik niet reageer?

U mag medewerking aan het onderzoek van de SNCU niet weigeren (zie ook ons juridisch kader). Reageer daarom binnen de gestelde termijn op de opvraagbrief. Anders wordt er van uitgegaan dat sprake is van een gegrond vermoeden en volgt een controle ter plaatse. Ook kan een schadevergoeding worden opgelegd.

Is de cao op uw onderneming van toepassing?

Stroomschema werkingssfeer ABU-cao

CAO-onderzoek uitzendbureau's