NL / PL / EN / ES / RO
Zoeken Menu

SNCU-onderzoek en de AVG

In haar onderzoeken verwerkt de SNCU persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De SNCU gaat zorgvuldig om met deze gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om u daarover de informeren, staan hieronder de belangrijkste punten uit ons privacybeleid genoemd.

Met het oog op meldingen en vragen via de website heeft de SNCU een aparte privacyverklaring opgesteld.

Welke onderzoeken verricht de SNCU?

De SNCU verricht de volgende onderzoeken:

 • onderzoek naar de naleving van de uitzend-cao’s (ABU, NBBU en SFU)
 • onderzoek naar de naleving van de pensioenreglementen van StiPP

Deze cao- en pensioenonderzoeken kunnen los van elkaar of gecombineerd worden uitgevoerd bij een uitzendwerkgever.

Waaraan ontleent de SNCU haar bevoegdheden?
Onderzoeken naar de naleving van de uitzend-cao’s worden door de SNCU uitgevoerd op grond van de bevoegdheden die aan de SNCU worden verleend in de algemeen verbindend verklaarde Cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (Cao SFU), in het bijzonder in Reglement II, dat integraal in de cao is opgenomen.

Onderzoeken naar de naleving van de pensioenreglementen worden door de SNCU uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht met het bestuur van StiPP en in samenwerking met de administrateur PGGM. De onderzoeksbevoegdheid van StiPP berust op de Pensioenwet, een Verplichtstellingsbesluit en de statuten en reglementen van StiPP.

Wat is de juridische grondslag voor verwerking?
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt wanneer daar een wettelijke grondslag voor is.

Bij een cao-onderzoek is deze wettelijke grondslag (in ieder geval) de wettelijke verplichting op grond van een algemeen verbindend verklaarde cao. Algemeen verbindend verklaring is wetgeving (materieel recht).

De onderzoeksbevoegdheid van StiPP berust op de Pensioenwet, een Verplichtstellingsbesluit en de statuten en reglementen van StiPP. Ook hier is de grondslag dus een wettelijke verplichting.

Hoe zit het met de controle-instellingen die voor de SNCU werken?
De SNCU besteedt een deel van haar werk uit aan controle-instellingen. Deze bureaus verrichten namens de SNCU en op basis van de bevoegdheden van de SNCU controles op locatie. De SNCU geeft gedetailleerde instructies voor het verrichten van deze controles.

De SNCU heeft met de controle-instellingen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Welke persoonsgegevens verwerkt de SNCU?
De SNCU verwerkt persoonsgegevens die staan opgenomen in de documenten die door of namens de SNCU worden opgevraagd. Het betreft onder andere de volgende documenten:

 • Verzamelloonstaten
 • Loonstroken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Uitzendbevestigingen
 • Urenbriefjes
 • Betaalbewijzen

De persoonsgegevens die in deze documenten zijn opgenomen, bestaan doorgaans uit (een combinatie van) de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Dienstverband
 • Loongegevens

In het kader van cao-onderzoek mag en wil de SNCU geen Burgerservicenummers en ID-bewijzen verwerken. In het kader van pensioenonderzoek mag de SNCU (namens StiPP) wel Burgerservicenummer verwerken, omdat daar een wettelijke basis voor is.

Met welk doel verwerkt de SNCU persoonsgegevens?
De SNCU verwerkt persoonsgegevens met het doel te controleren of de uitzend-cao’s en/of de pensioenreglementen van StiPP worden nageleefd. Om deze controle goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk en onvermijdelijk om op persoonsniveau te kunnen controleren of er sprake is van een aansluiting tussen (onder andere) arbeidsverleden, arbeidsovereenkomst, uitzendbevestiging, functie-indeling, werkbriefje, loonstrook en betaalbewijs.

Hoe lang bewaart de SNCU persoonsgegevens?
Voor cao-onderzoeken geldt dat alle stukken die betrekking hebben op het onderzoek 8 weken na sluiting van het onderzoek vernietigd worden. Dit geldt dus ook voor de persoonsgegevens in deze stukken.

Voor pensioenonderzoeken geldt het volgende. De SNCU levert rapportages van pensioenonderzoeken op aan StiPP. De achterliggende stukken blijven bij de SNCU. Deze stukken (inclusief persoonsgegevens) worden vernietigd wanneer de SNCU een signaal krijgt van StiPP dat de betreffende onderzoeken ook bij StiPP zijn afgerond.

De controle-instellingen die in de opdracht van de SNCU werken, vernietigen alle stukken die zij in verband met een onderzoek in bezit hebben conform instructie door de SNCU.

Zijn de persoonsgegevens veilig?
De SNCU verwerkt je persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SNCU heeft daarvoor verwerkersovereenkomsten gesloten met alle betrokken partijen.

Persoonsgegevens worden niet in het buitenland bewaard.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Een verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verantwoordelijke voor de gegevens die in het kader van de bovengenoemde onderzoeken worden verwerkt, is de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU is gevestigd te Barendrecht en is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 34203372.

Contactgegevens:

E-mail:                 info@sncu.nl
Telefoon:            0180 642 530
Website:             www.sncu.nl
Postadres:         Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam

 

De SNCU kan deze privacyverklaring wijzigen. Op deze website is steeds de meest actuele versie te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018.

CAO-onderzoek uitzendbureau's